ریاضی دوم دبیرستان قضایای لگاریتمی

مطالب دیگر:
621-بررسی یكپارچگی و ارائه منحنی تغییرات نیرو نشست شمع بتنی پروژه برج خنك كننده پتروشیمی فجر با استفاده از نتایج آزمایش های استاتیكی و PIT622-تحلیل غیرخطی یك پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیكی623-كیفیت روشهای اجرایی اسلب تراك بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن624-بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شكل625-بررسی تاثیر صفحات تقویتی CFRP در بهسازی لرزه ای اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح626-بررسی آزمایشگاهی اتصالات مفصلی بتنی مرسوم628-اثر آرایش آرماتورگذاری در مقاومت ضربه ای قاب های بتن آرمه موسوم به EPD با استفاده از نرم افزار Opensees629-ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت تخمین ضرایب مدلهای پیش بینی تصادفات630-ارزیابی عملكرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح نامنظم دارای پس رفتگی درارتفاع طراحی شده براساس آیین نامه 2800 ایران631-ارزیابیتاثیر سختی میان قابهای آجری برشاخص آسیب قابهای بتن مسلح632-بررسی پایداری بتن تازه در پوشش شیبدار كانالها633-بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده دارای بازشو634-پیش بینی میزان نفوذ یونكلر موجوددربتن حاوی نانو ولاستونیت با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS635-بررسی رفتار فاصله بین كلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تكیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام636-بررسی اثر میان قاب بنایی در آسیب پذیری قاب های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار637-رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روكش فولادی638-ارزیابی اثر ایجاد ظرفیت ذخیره دركاهش خسارت سیلاب با استفاده از مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برپویایی سیستم639-بررسی رفتار ستون تقویت شده فولادی پر شده با بتن (CFST) تحت تأثیر حرارت وپارامترهای مؤثر بر آن640-محاسبه پیچش تیرهای بتنی مسلح با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و آیین نامه بتن ایران641-آنالیز ابعادی اتصالات خارجی تیر ستونهای بتن مسلح642-تاثیر جایگزینی خاكستر پوسته برنج شلتوك با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر643-ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور سه بعدی برروی سازه های بتنی ازلحاظ دوری و نزدیكی به گسل644-تاثیر میراگرهای XADAS بر روی منحنی های شكنندگی ساختمان های بتن آرمه645-بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن تراورس646-تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترك خورده
حجم فایل : 530.1 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 12 بنام خدا ریاضی سال دوم دبیرستان قضایای لگاریتمی خواص لگاریتم: مثال 1 : اگر باشد حاصل کدام است ؟ 2k 4k 1+k 2+4k مثال 2 : اگر آنگاه کدام است ؟ 3- 2- 2 3 مثال 3 : اگر باشد آنگاه کدام است ؟ 1|اف پی|fpc
هم اکنون فایل با مشخصه ی ریاضی دوم دبیرستان قضایای لگاریتمی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 530.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا ریاضی سال دوم دبیرستان
قضایای لگاریتمی خواص لگاریتم: مثال 1 :
اگر باشد حاصل کدام است ؟
2k
4k
1+k
2+4k مثال 2 :
اگر آنگاه کدام است ؟
3-
2-
2
3
مثال 3 :
اگر باشد آنگاه کدام است ؟
1)
2)
3)
4) مثال 4:
اگر باشد آنگاه کدام است ؟


پایان...